Osmanlı tarıhı kronolojısı

ixiRx

Forum Üyesi
22 Eyl 2022
720
4
0
Russia
1299-1300


Osmanlı tarihinin başlaması

1299


İlk müzik olayı (Selçuklu sultanınca Osman Bey'e Beylik alameti olarak gönderilen tabl-u alem (davul ve sancak)

1302


Osman Gazi'nin Koyunhisarı Zaferi

1302


III. Alaeddin Keykubad'ın ölümü

1312


Mevlevilik tarikatını kuran Sultan Veled'in ölümü

1317


Gülşehri'nin, kendisinden sonraki tercümelere öncülük eden Mantıku't-tayr'ı Ferideddin el-Attar'ın aynı adlı eserini tercüme etmesi

1320


Türk edebiyatında bilinen ilk divana sahip Yunus Emre'nin ölümü

1324


Orhan Gazi'nin tahta geçişi

1326


Bursa'nın fethi

1330


Aşık Paşa'nın Garib-name'yi telif tarihi

1331


İznik'in fethi

1331


İlk Osmanlı medresesinin İznik'te Orhan Gazi tarafından kurulması

1334


Karesi Beyliği'nin ilhakı

1337


Kocaeli bölgesinin alınışı

1346


Orhan Gazi'nin Kantakuzenos'un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı

1349-1352


Bizans'a yardım için Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişi ve Çimpi Kalesinin üs olarak alınışı

1350


Davud B. Mahmud el-Kayseri'nin ölümü

1352


Osmanlılar'ın Cenevizliler'e Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri

1354


Gelibolu'nun fethi

1361


İlk müzikli spor gösterisi (Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri)

1362


Orhan Gazi'nin vefatı ve I. Murat'ın tahta çıkışı

1362


Kadıaskerliğin teşkili

1363


Pençik Kanununun çıkışı

1366


Gelibolu'nun elden çıkışı

1371


Çirmen Zaferi

1376


Bulgar Krallığı'nın Osmanlı hakimiyetini kabulü

1377


Gelibolu'nun Osmanlılar'a iadesi

1385-1386


Niş ve Sofya'nın alınışı

1388


Ploşnik bozgunu ve Balkan ittifakının teşekkülü

1389


I. Kosova Zaferi

1389


I. Murat'ın şehadeti, Yıldırım Bayezid'in tahta cülusu

1390


Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe beyliklerinin ilhakı

1390


Karaman Seferi, Konya'nın muhasarası

1390


Gelibolu tersanesi'nin inşası

1391


İstanbul'un ilk muhasarası

1393


Mahkeme Rüsumunun ilk ihdası

1396


Niğbolu Zaferi

1397-1398


Akçay Zaferi ve Karaman ülkesinin Osmanlı hakimiyetini kabulü

1398


Kadı Burhaneddin'in ölümü.

1398


Karadeniz beyliklerinin ilhakı

1400


İlk musiki nazariyatı eseri (Kırşehirli Yusuf B. Nizameddin'in Kitabu'l Edvar'ı)

1400


Bursa'da I. Bayezid tarafından Ulu Cami'nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü'ş-şifa'sının Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmesi

1402


Ankara bozgunu ve Yıldırım Bayezid'in esareti

1402-1413


Fetret Devri, iç karışıklıklar

1409


Süleyman Çelebi tarafından Türk Edebiyatı'nda ilk mevlid örneği olan Vesiletü'n-Necat adlı eserin yazılışı; İlk besteli dini eser (Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i)

1411


Çelebi Mehmed'in tahta çıkışı

1413


I. Mehmed'in duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu

1413


(Celaleddin Hızır) Hacı Paşa'nın ölümü

1416


Osmanlı-Venedik Deniz Muhaberesi ve Sulhü, Şeyh Bedreddin isyanı

1416


Macar Seferi

1417


Avlonya'nın fethi

1418


Makam teriminin ilk kullanılışı (A. Meragi'nin Makasıdu'l-elhan'ında)

1418-1420


Samsun bölgesinin zaptı

1419-1424


Bursa'da Hacı İvaz'a I. Mehmed tarafından Yeşil Külliye'nin yaptırılması

1421


Çelebi Mehmed'in ölümü ve II. Murad'ın cülusu

1421-1451


İlk resmi musiki çevresi (II. Murad Sarayı)

1422


Mustafa Çelebi'nin (Düzme) bertarafı

1425


Molla Fenarı'nın ilk Şeyhülislam olarak tayini

1425-1426


İzmir Beyi Cüneyd'in idamı

1425-1426


Teke Beyliği'nin intikali

1427-1428


Germiyan Beyliği'nin intikali

1429


Manyasoğlu Murad tarafından Türk edebiyatında Seyf Serayi'den sonra Anadolu Türk edebiyatı sahasında ilk Gülistan tercümesinin yapılışı

1429


Şeyh Hamdullah'ın Amasya'da doğuşu

1430


İlk iki Türkçe musiki kitabı (Hızır B. Abdullah'ın Edvar'ı ve Bedr-ı Dilşad'ın Muradname'sindeki musiki bölümü)

1430


Selanik'in fethi

1430-1431


Şemsüddin Muhammed B. Hamza el-Fenari'nin ölümü

1431-1432


Kadızade, Salahaddin Musa b. el-Kadi Mahmud el-Bursavi el-Rumi'nin ölümü

1432


Fatih Sultan Mehmed'in doğumu

1434


Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii'nin yaptırılması

1436


Muiniddin B. Mustafa tarafından II. Murad'ın isteğiyle ilk Mesnevi tercümesi olan Mesnevi-i Muradiyye adlı eserin yazılışı

1437


Ömer bin Mezid tarafından ilk nazire mecmuasının derlenişi

1439


Semendire'nin alınışı

1440


Osmanlı musiki çalgıları üzerine ilk notlar (Ahmedoğlu Şükrullah)

1440


Başarısız Belgrad kuşatması

1444


Segedin Sulhü

1444


II. Murat'ın tahttan çekilişi, II. Mehmed'in cülusu ve Varna zaferi

1445


II. Mehmed'in tahttan çekilişi ve II. Murad'ın ikinci defa cülusu

1447


Edirne'de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii'nin yaptırılması

1448


II. Kosova Zaferi

1451


II. Murad'ın ölümü ve II. Mehmed'in ikinci defa cülusu

1451-1512


Geçiş devri. Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid devri

1453


İstanbul'un fethi

1453


Ayasofya'nın camiye çevrilmesi

1454


İlk Devlet Musiki Okulu (Enderun'un müzik bölümü)

1458-1460


Mora'nın ele geçirilişi

1461


Trabzon Rum İmparatorluğu'nun sonu

1461


Candaroğulları'nın ilhakı

1463


Osmanlı-Venedik Savaşı'nın başlaması

1463-1470


İstanbul'da Fatih Külliyesi'nin inşaası

1466


II. Mehmed'in Arnavut seferi

1468


Karamanoğulları'nın sonu

1468


II. Mehmed tarafından İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın tesisi

1469


Ahmed Karahisarı'nın Afyonkarahisar'da doğuşu

1470


Eğriboz'un alınışı

1471


Fatih Külliyesinin açılışı

1472


Topkapı Sarayının inşası

1473


Otlukbeli Zaferi : Osmanlı Akkoyunlu mücadelesi

1474


Ali Kuşçu'nun ölümü

1475


Kırım'ın Osmanlı tabiiyetine girişi

1476


Boğdan seferi ve zaferi

1478


Fatih tarafından ilk altın paranın darbettirilmesi

1478


Şerafeddin Sabuncuoğlu'nun ölümü

1479


Osmanlı-Venedik Sulhü ile Fatih'in Venedikliler'e Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi

1480


Otranto'ya çıkış ve başarısız Rodos kuşatması

1480


Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması

1481


II. Mehmed'in vefatı ve II. Bayezid'in tahta çıkışı

1481


100 dirhem gümüşten 400 akçe kesilmesi

1481


Şeyh Hamdullah'ın İstanbul'a gelişi

1482


Cem Sultan'ın mağlubiyeti, Rodos'a ilticası

1483


Morova Seferi ve Hersek'in ilhakı

1484


Boğdan Seferi

1484


Kili ve Akkirman'ın fethi

1484-1488


Edirne'de Hayreddin'in II. Bayezid'in Külliyesi'ni inşası

1485


Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması

1485


Şeyh Hamdullah'ın aklam-ı sitte'de kendi üslubunu buluşu

1486


Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi (Edirne, II. Bayezid Külliyesi Şifahanesi)

1488


Hocazade, Muslihiddin Mustafa B. Yusuf B. Salih el-Bursavi'nin ölümü

1488


Sultan II. Bayezid tarafından Edirne'de Bayezid Darü'ş-şifası'nın yapımı

1489


Memlüklere karşı toprak kaybı

1491


Osmanlı-Memlük Barışı

1492


Macar Seferi

1492


İspanya'dan çıkarılan Yahudiler'in de Osmanlı Devleti'nin himayesine girmesi

1494


Nakibüleşraflığın yeniden ve devamlı olarak teşkili

1494


Çin bulutu motifinin tezhib'de ilk kullanılışı

1495


Macarlarla mütareke, Cem Sultan'ın ölümü, Şehzade Süleyman'ın doğumu

1497


İlk Rus elçisinin İstanbul'a gelişi

1498


Lehistan Seferleri

1499


Venedik Harbi

1499


İnebahtı'nın alınışı

1499


Preveze baskını

15??


İlk mevlevi ayinleri (Pençgah, Dügah ve Hüseyni makamlarında üç beste-i kadim)

1500


Modon, Navarin ve Koron'un alınışı

1500-1505


İstanbul'da Yakub Şah B. Sultan Şah'ın II. Bayezid'in Külliyesi'ni inşası

1502


Venedikle sulh

1503


Anadolu sahasında ilk hamse sahibi Akşemseddinzade Hamdullah Hamdi'nin ölümü

1505


Bayezid Külliyesi'nin açılışı

1509


İstanbul'da kıyamet-ı suğra (küçük kıyamet) zelzelesi

1511


Şahkulu Baba Tekeli isyanı, Şehzade Selim Hareketi

1512


II. Bayezid'in tahttan çekilişi, I. Selim'in cülusu

1512


Anadolu Türk edebiyatında ilk Şehrengiz örneğini yazan Mesihi'nin ölümü; Selim döneminden I. Ahmed dönemine kadar olan dönemi ihtiva eden devre.

1514


Çaldıran Zaferi, Tebriz'e giriş

1514


Şahkulu'nun Yavuz Sultan Selim'in Tebriz'i işgaliyle Amasya'ya sürgün gönderilişi

1514


Çaldıran Zaferi, Tebriz'e giriş

1516


Mısır Seferi ve Mercidabık Zaferi

1517


Ridaniye Zaferi ve Kahire'ye giriş

1517


Haremeyn'in himaye altına alınması

1517


Haliç'te tersane yapımının tamamlanması

1517


Piri Reis'in Mısır'da Sultan Selim'e ilk dünya haritasını sunması

1519


Celali isyanı

1519


Cezayir'in iltihakı

1520


I. Selim'in vefatı, I. Süleyman'ın cülusu

1520


Şeyh Hamdullah'ın İstanbul'da vefatı; Şahkulu'nun İstabul'a gelip Ehl-i Hiref teşkilatına girişi; Hattat Şeyh Hamdullah'ın vefatı

1520-1550


Şahkulu'nun nakkaşhanede faaliyet göstermesi

1521


Belgrad'ın fethi

1521


Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye adındaki eserini hazırlaması

1522


Kanuni Sultan Süleyman'ın validesi, Yavuz Sultan Selim'in eşi Ayşe Hafsa Sultan tarafından Manisa'da bimaristan inşa edilmesi

1522


Rodos adasının ilhakı

1524


Mısır'da Hain Ahmed Paşa isyanı

1524


Ahi Çelebi, Ahmed (Mehmed) Çelebi B. Kemal el-Tebrizi'nin ölümü

1525


Yeniçeri isyanı

1525


İlk Fransız elçisi İstanbul'da

1525


Şeyhülislam Zembili Ali Efendi'nin ölümü

1525


Mirim Çelebi, Mahmud B. Muhammed B. Muhammed B. Musa Kadızade'nin ölümü

1526


Mohaç Zaferi

1526


Ahmed Karahisari'nin İstanbul'da vefatı

1527


Bosna'nın fethi'nin tamamlanması

1528


Piri Reis'in Kanuni Sultan Süleyman'a ikinci dünya haritasını takdim etmesi

1528


Nizameddin Abdülali B. Muhammed B. Hüseyin el-Bircendi'nin ölümü

1529


Viyana kuşatması, Budin'in istirdadı, Barbaros'un Marsilya'ya çıkması

1530-1540


Divan-ı Selimi'nin yazılması

1530-1560


Nasuh'un tarihçi, hattat ve ressam olarak faaliyet göstermesi

1530-1588


Sinan'ın imparatorluğun baş mimarı olarak faaliyet göstermesi

1532


Alaman Seferi

1533-1534


Barbaros'un Osmanlı hizmetine girişi ve Cezayir beylerbeyliğine tayini

1534


Irakeyn seferinin açılışı, Tebriz'e ikinci defa giriş ve Bağdat'ın alınışı

1534


Şeyhülislam İbn-i Kemal'in ölümü

1536


Fransızlara kendi bayrakları ile Osmanlı limanlarında ticaret hakkı veren ahidname verilmesi

1536


Veziriazam İbrahim Paşa'nın idamı

1537


Körsof - Avlonya seferi

1538


Preveze Zaferi

1538


Hadım Süleyman Paşa'nın Hint Seferi

1540


Venedik ahidnamesindeki Karadeniz'de ticaret imtiyazının kaldırılması

1540-1560


Kara Memi'nin nakkaşhanede faaliyet göstermesi

1541


Budin'in kati olarak ilhakı ve beylerbeyiği olması

1543


Estergon'un ve İstolni Belgrad'ın fethi

1543


Batı musikisiyle ilk resmi temas (I. François'nın Kanuni'ye gönderdiği saray orkestrası)

1547


Osmanlı-Habsburg Sulhü

1547


Avusturyalılar'a Osmanlı topraklarında emn ü aman üzere ticaret yapma hakkının tanınması

1547


San'a'nın fethi

1548


İkinci İran seferi

1550


Süleymaniye Külliyesi'nin inşaası

1551


Trablusgarb'ın fethi

1552


Piri Reis'in Portekizlilere karşı seferi

1553


Piri Reis'in ölümü

1553-1554


Turgud Reis'in Akdeniz seferi

1553-1554


Nahcıvan Seferi

1555


İlk Osmanlı-İran antlaşması : Amasya Müsalahası

1556


Şankulu'nun vefatı; Kara Memi'nin saray nakkaşhanesine Sernakkaş oluşu; Hattat Ahmed Karahisari'nin vefatı

1557


Dokuzuncu Akdeniz seferi, Fas'ın fethi

1557


Süleymaniye külliyesinin açılışı

1558


Şakayık-ı Nu'maniye telifi

1558


Arifi'nin Süleyman-name'sinin tamamlanması

1559


Şehzade Bayezid ile Selim'in Konya Savaşı ve Bayezid'in yenilerek İran'a sığınması

1560


Cerbe'nin alınışı

1560-1600


Osman'ın Nakkaşhanede faaliyet göstermesi

1561


Taşköprüzade'nin ölümü

1562


Osmanlı-Habsburg Sulhü

1563


Seydi Ali Reis, Ali B. Hüseyin el-Katibi'nin ölümü

1565


Başarısız Malta kuşatması

1565


100 dirhem gümüşten 450 akçe kesilmesi

1566


Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi : Sigetvar ve Sultanın vefatı, II. Selim'in cülusu

1567


Yemen isyanı

1568


Davud el-Antaki'nin Tezkire adlı eserini telif etmesi

1569


Astarhan seferi

1569


Kaptan Kurdıoğlu Hızır Beyin Sumatra seferi

1569-1595


Lokman'ın şehnameci olarak vazife görmesi

1571


Kıbrıs fethinin ikmali

1571


İnebahtı hezimeti

1571


Mustafa B. Ali el-Muvakkit'in ölümü; Takiyyüddin'in müneccimbaşılığa tayin edilmesi

1574


Buğday Zaferi

1574


Tunus'un fethi

1574


Selimiye'nin açılışı

1574


II. Selim'in vefatı ve III. Murad'ın cülusu

1575


Münşeat'üs-Selatın'in III. Murad'a takdimi

1575


Edirne'de Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii'nin inşası

1577


Takiyüddin'in gözlemlerine 1577'de de kısmen tamamlanan Daru'r-Rasadü'l-Cedid'de (İstanbul Rasathanesi) devam etmesi

1578


Osmanlı-İran Savaşı'nın başlaması

1578


Fas'ta el-Kasrü'l-kebir Zaferi

1578


Kafkaslarda hareket

1580


İlk İngiliz ahidnamesinin verilişi

22 Ocak 1580


İstanbul Rasadhanesi'nin yıktırılması

18 Kasım 1583


Cizvitlerin Galata'daki Saint Benoit Kilisesi'ne yerleşerek burada St. Benoit mektebini açmaları

1583


Meşale Zaferi

1584-1588


Lokman'ın iki ciltlik Hüner-name'sinin tamamlanması

1585


Tebriz'in alınışı

1585


Takiyüddin el-Rasıd'ın ölümü

1586


İlk Sikke tashihi

1587


Gürcistan harekatı

1588


Gence seferi

1588


Resm-i tashih-i sikke konulması

1588-1606


Bosnalı Mehmed'in saraydaki kuyumcuların (zergeran bölüğünün) başı olarak vazife görmesi

1589


İkinci sikke tashihi

1590


Osmanlı-İran Antlaşması

1590


Yeniçerilerin et ihtiyaçlarını karşılamak üzere gümrük resmine "zarar-ı kassabiye" adıyla %1 oranında ilave yapılması

1593


Osmanlı-Habsburg Savaşları

1595


Estergon'un düşüşü

1595


III.Murad'ın vefatı, III. Mehmed'in cülusu

1596


Eğri Kalesi'nin alınışı ve Haçova Zaferi

1598-1663


Davud ve Mehmed Ağalar tarafından İstanbul'da valide sultanlar için Yeni Camii'nin inşası

1599


Osmanlı sarayında ilk Batı müziği aleti (Elizabeth I.'in IV. Mehmed'e gönderdiği org); Davud el-Antaki'nin ölümü

1600


Sikke tashihi

1601


Kanije Zaferi

1601


İngiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %3'e indirileceğinin ahidnameye derci

1603


Osmanı-İran Savaşı'nın başlaması

1603


III. Mehmed'in vefatı, I. Ahmed'in cülusu

1603-1703


I. Ahmed döneminden III. Ahmed dönemine kadar olan dönemi ihtiva eden devre

1607


Asi Canbolatoğlu ve Maanoğlu'nun Oruç ovasında bozguna uğratılması

1609-1610


Celali tenkili için Kuyucu Murad Paşa Anadolu'da

1612


Osmanlı-İran Antlaşması

1612


Hollandalılara ahidname verilmesi

1613


Ömer B. Ahmed el-Ma'I el-Çulli'nin ölümü

1614


Ali B. Veli B. Hamza el-Mağribi'nin ölümü

1615


İran Savaşı'nın yeniden başlaması

1615


Revan Seferi

1617


I. Mustafa'nın cülusu

1617


İstanbul'da Mehmed Ağa tarafından Sultan Ahmed Camii'nin inşası

1618


I. Mustafa'nın hal'I ve II. Osman'ın cülusu

1618


Sikke tashihi

1621


II. Osman'ın Lehistan seferine çıkışı (Hotin seferi)

1622


II. Osman'ın katli ve I. Mustafa'nın yeniden tahta çıkışı

1623


I. Mustafa'nın tahttan indirilip IV. Murad'ın cülusu

1624


Sikke tashihi

1629


Cizvitler tarafından, 1629'da İstanbul'da "Saint Georges" Fransız okulu ile yine "St. Louis Dil Oğlanlar Mektebi"nin kurulması

1634


İlk Şeyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi)

1635


IV. Murad'ın Revan seferine çıkışı

1638


Bağdat Seferi ve Bağdat'ın alınışı

1638


Hekimbaşı Emir Çelebi'nin ölümü

1639


Osmanlı-İran sulhü : Kasrışirin Antlaşması

1640


IV. Murad'ın ölümü, İbrahim'in tahta çıkışı, sikke tashihi

1642


Hafız Osman'ın İstanbul'da doğuşu

1642-1698


Hattat Hafız Osman

1645


Girit seferinin açılışı, Hanya'nın alınışı

1648


İbrahim'in hal'ı, IV. Mehmed'in cülusu

1648


Kandiye kuşatması

1650


Osmanlı musikisi eserlerinin ilk notalı tesbiti (Ali Ufki'nin eseri)

1656


Çanakkale Boğazı'nın Venedik ablukası altına alınması

1656


Çınar Vak'ası

1656


Köprülüler devrinin başlaması

1658


Katip Çelebi'nin ölümü

1660


Varad Kalesi'nin alınışı

1663


Uyvar seferi, Uyvar'ın fethi

1664


St. Gotthard bozgunu ve Vasvar Antlaşması

1666


Türk Divan edebiyatında sebk-ı Hindi'nin öncülerinden Naili'nin ölümü

1669


Kandiye'nin alınışı, Girit'in tamamıyla Osmanlı hakimiyetine girişi

1670


Hekimbaşı Salih B. Nasrullah B. Sellüm'ün ölümü

1672


Lehistan seferi, Kamaniçe'nin alınışı

1672


Bucaş Antlaşması

1673


Fransız tüccarının ödediği gümrük resminin %3'e indirilmesi

1676


Osmanlı-Lehistan sulhü : Zorawna Antlaşması

1678


Ukrayna'da Çehrin seferi

1678


Hafız Osman'ın kendi üslubunu gerçekleştirmesi

1680


Mehter etkisinde ilk Batı müziği eseri (N. A. Strungk'un Esther operası)

1682


Osmanlı-Rus Antlaşması

1682


Seyahatname'nin yazarı Evliya Çelebi'nin ölümü

1683


II. Viyana kuşatması ve büyük bozgun

1683


Ebu Abdullah Muhammed b. Süleyman el-Fasi b. Tahir; el-Rıdvani'nin ölümü

1685


Uyvar'ın elden çıkışı

1685


Saraydaki altın ve gümüşten sikke basımı

1686


Budin'in düşüşü

1687


IV. Mehmed'in tahttan indirilmesi, II. Süleyman'ın cülusu

1687


Eğri kalesinin düşüşü

1687


Bir akçe itibarı değerli "mankur" un piyasaya çıkarılması

1688


Belgrad'ın elden çıkışı

1690


Kanije kalesinin düşüşü

1690


Belgrad'ın geri alınışı

1690


Fransızların Mısır'da ödediği gümrük resminin %3 olarak tesbiti

1691


Ebu Bekr Behram b. Abdullah el-Dımaski'nin ölümü

1691


II. Ahmed'in tahta çıkışı

1691


Salankamen bozgunu

1691


Enflasyonu körüklediği için mankur darbının yasaklanması

1695


II. Ahmed'in ölümü

1695


II. Mustafa'nın cülusu, Malikane sisteminin uygulanmaya başlanması

1697


Zenta bozgunu

1698


Şehremini Baruthanesi yangını

1698


Hafız Osman'ın İstanbul'da vefatı

1699


Karlofça Antlaşmasının imzalanması

1700


Ruslar'la İstanbul Antlaşması'nın imzalanması

1702


İskender Çelebi Bahçesi'ndeki (bugünkü Ataköy) yeni baruthanenin faaliyete geçmesi

1702


Müneccimbaşı Ahmed Dede b. Lütfullah'ın ölümü

1702


İstanbul çuka imalathanesinin faaliyetinin durdurulması

1703


Edirne Vak'ası

1703


III. Ahmed'in tahta çıkışı

1703


"Tuğralı" altın paranın piyasaya çıkarılması

1708


İstanbul'da Selanikli ustaların çalıştığı çuka imalathanesinin kurulması

1709


Tersane içinde bir "lengerhane" yapımı

1711


Prut Zaferi ve Barışı

1711


Rıdvan b. Abdullah el-Razzaz el-Feleke'nin ölümü

1713


"Zincir" altının çıkarılması

1715


Venedik'e savaş açılması ve Mora Seferi

1716


Osmanlı-Avusturya Savaşı, Varadin bozgunu, Temaşvar'ın elden çıkışı

1716


"Fındık" altınının piyasaya çıkarılması

1718


Pasarofça Antlaşması

1718


Valilerin sefer masraflarını karşılamak üzere "imdadiyye-i seferiyye" toplamalarının kabulü

1718-1730


İlk bestekarlar antolojisi (Şeyhülislam Es'ad Efendi'nin Nevşehirli İbrahim Paşa'ya sunduğu Atrabu'l Asar'ı)

1720


İstanbul'da devlet tarafından bir ipekli imalathanesinin kurulması

1720


Batıya hediye gönderilen ilk mehter takımı (III. Ahmed tarafından Lehistan'a)

1720


III. Ahmed için tasvirleri Levni tarafından yapılan Surname-i Vehbi

1721


Çelebi Mehmed Efendi'nin sefaret vazifesiyle Fransa'ya gidişi

1723


İran seferinin üç cepheli olarak açılışı

1724-1725


Azerbaycan harekatı, Tebriz ve Cence'nin alınışı

1726


İbrahim Müteferikka tarafından ilk Türk matbaasının kuruluşu

1727-1839


Türk matbaasının kuruluşu ve yeni unsurlar devresi

1729


"Zer-i mahbub" adıyla yeni bir altının piyasaya sürülmesi

1729


Cevheri'nin Lügat-ı Sıhah'ının Vankulu tarafından yapılan tercümesinin matbaada basılan ilk kitap olması

1730


Yanyalı Mehmed Esad b. Ali b. Osman'ın ölümü

1730


Patrona Halil isyanı, III. Ahmed'in hal'i, I. Mahmud'un cülusu

1732


Osmanlı-İran barışı

1733


İran Savaşı'nın hızlanması, Nadir Şah'ın başarıları

1733


Kefe Mukataası'nın İstanbul Mukataası Kalemi ile birleştirilmesi

1735


Bonneval Ahmed Paşa (Comte de Bonneval) nezaretinde Humbaracı Ocağı'nın kurulması

1736


Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşları

1736


Abdullah b. Ebi Bekr b. Süleyman el-Maraşi'nin ölümü

1739


Belgrad Antlaşması

1739


Rus tüccarlarına Karadeniz hariç olmak üzere, Osmanlı suları ve topraklarında ticaret hakkı tanınması

1742


Ömer Şifai'nin ölümü

1743


Osmanlı-İran Savaşı'nın yeniden hızlanması

1745


Matbaanın kurucusu İbrahim Müteferrika'nın ölümü

1746


Osmanlı-İran barışı

1747


Humbaracıbaşı Bonneval Ahmed Paşa'nın ölümü

1748


Avlonya ve Eğriboz mukataalarının Bursa Mukataası Kalemi'ne katılması

1748-1755


İstanbul'da I. Mahmud ve III. Osman tarafından Nuruosmaniye Camii'nin inşa ettirilmesi

1751


Osmanlı musikisi üzerine Batıda yazılan ilk eser (Charles Fonton'un Essai…'si)

1754


I. Mahmud'un ölümü, III. Osman'ın cülusu

1757


III. Osman'ın ölümü, III. Mustafa'nın cülusu

1757-1758


Haremeyn mukataalarının satış ve iltizam işlerinin defterdar tarafından yürütülmeye başlanması

1758


Mustafa Rakım'ın Ünye'de doğuşu

1760 (1173)


Abbas Vesim Efendi b. Abdurrahman b. Abdullah'ın ölümü

1766


Haremeyn mukataalarının darphanece idare olunmaya başlanması

1768


Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması

1770


Rus filosunun İngilizler'in yardımıyla Akdeniz'e girmesi

1770-1776


Fransız Subayı Baron de Tatt'un İstanbul'da bulunması

1771


Kırım'ın işgali

1772


Tersane yakınlarında Topçu Mektebi'nin kurulması

1773


Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un kuruluşu

1773-1774


Darphanenin Hazine-i Amire'nin yedeği vazifesini görmeye başlaması

1774


Avrupa tarzında teşkil edilmiş olan Sürat Topçuları Ocağı'nın kurulması; Bedreddin Hasan b. Burhaneddin İbrahim el-Ceberti'nin ölümü

1774


Sür'at Topçuları Ocağı'nın kurulması

21 Temmuz 1774


Küçük Kaynarca Antlaşması ve Ruslar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakkı tanınması

29 Nisan 1775


Tersane ambarlarında bir odada "Hendese Odası" nın kurulması

1776


Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un açılışı; Boğdan Prensi Alexandır İspilanti Bey'in Bükreş ve Yaş'ta Rum Ortodoks cemaatinde yeni tarz eğitimin ilk adımları atması; Hendese odasına nizam verilmesi

10 Mart 1779


Aynalıkavak Tenkihnamesi

1780


Mehmed Esad Yesari'nin ta'lik hattında Osmanlı üslubunu buluşu

1781


Hendese odasının Mühandishane olarak isimlendirilmesi

1783


Rusya'nın Kırım'ı ilhakı

1784


Avusturyalılar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakkı verilmesi

1784


Fransız Lafitte-Clave ve Monnier'in Tersane'deki mühendishanede istihkam dersleri vermeleri

8 Ocak 1784


Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın Kırım'ı ilhakını bir "sened" ile resmen tanıması

1787-1788


İstanbul'da bulunan Fransız uzmanların ve subayların tamamen ülkelerine dönmeleri

17 Ağustos 1787


Osmanlı-Rus Savaşı'nın ilanı

9 Şubat 1788


Rusya'nın müttefiki sıfatıyla Avusturya'nın da savaşa girmesi

1789


Kıymetli maden işlenmesinin yasaklanması ve neticesiz dış istikraz teşebbüsü

Ocak 1789


Özi Kalesi'nin Ruslar tarafından zaptı

7 Mayıs 1789


I. Abdülhamid'in ölümü ve III. Selim'in tahta çıkması

11 Temmuz 1789


Osmanlı-İsveç ittifakı

1790


İlk resmi Ermeni mektebinin Kumkapı'da açılması; Gelenbevi, İsmail b. Mustafa b. Mahmud'un ölümü

31 Ocak 1790


Osmanlı-Prusya ittifakı

27 Temmuz 1790


Avusturya'nın Prusya tarafından barışa zorlanması. Reichenbach Konvansiyonu

18 Eylül 1790


Yergöğü Mütarekesi

Ekim - Kasım 1790


Kili ve İsmail kalelerinin Rusya tarafından zaptı

1791-1799


Mevlevi ayininde piyano (!) (Galata Mevlevihanesi, Şeyh Galib/III. Selim zamanı)

4 Ağustos 1791


Avusturya ve Osmanlı Devleti arasındaki son savaşın bitirilmesi. Ziştovi Antlaşması

11 Ağustos 1791


Rus Savaşı'nın sonu. Kalas Mütarekesi

1792


Nizam-ı Cedid hareketinin başlaması

1792


III. Selim devrinde 100'lük guruş basılması

10 Ocak 1792


Kırım'ın Rusya'ya bırakılması

10 Ocak 1792


Yaş Antlaşması

1793


Daimi elçiliklerin ıslahı ve Londra, Paris ve Viyana'da daimi elçilik ihdası

1793


Nizam-ı Cedid Ordusu'nun Kuruluşu

1793


Hasköy'de Humbaracı ve Lağımcı Ocağı kışlasında Mühendishane-i Cedide'nin açılması; Fazıl Hüseyin'in III. Selim'in sarayında hazırladığı Huban-name ve Zenannamesi'nin resimli bir nüshası

1793


Zahire Nezareti'nin kurulması

1793-1794


Baruthane-i Amire'de İngiliz perdahı barut imaline başlanması

1794


Halkalı'da yapılan Azadlu Baruthanesi'nin faaliyete geçmesi

1795


Lehistan'ın Avrupa haritasından silinmesi

1795


Mühendishane-i Berr-i Hümayun'un açılışı; Kara Mühendishanesi binasının inşası; Osmanlı sarayında ilk yabancı bando (Napolyon'un III. Selim'e gönderdiği)

1795


Zahire Hazinesi'nin kurulması

1797


Mühendishane'de açılan Matbaanın faaliyete geçmesi

1797


Paris, Viyana ve Berlin'de daimi elçilikler ihdası

1797


Pazvandoğlu isyanı

1797


Rumeli'de dağlı eşkiya hareketleri ve isyanları

17 Eylül 1797


Venedik Devleti'nin ortadan kaldırılması

1798


Mehmed Es'ad Yesari'nin İstanbul'da vefatı

3 Ocak 1798


Fransa'ya karşı Osmanlı-Rus ittifakı

1 Temmuz 1798


Fransa'nın Mısır'a saldırması

3 Eylül 1798


Fransa'ya savaş ilanı

1799


Neticesiz dış istikraz teşebbüsü

5 Ocak 1799


Fransa'ya karşı İngiltere ile ittifak

Şubat 1799


Napolyon'un El-Ariş ve Gazze'yi ele geçirmesi

Mayıs 1799


Napolyon'un Akka'da Cezzar Ahmed Paşa tarafından mağlup edilmesi

Ağustos 1799


Napolyon'un Fransa'ya dönmesi, Mısır'ın işgalinin devamı

1800


Takvimlerin Jacques Cassini Zicine göre hazırlanmaya başlaması

Mart 1800


Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti'ni kurmaları

1801


Kara Mühendishanesi hocalığına Hüseyin Rıfkı Tamani'nin getirilmesi; Gevrekzade Hafız Hasan Efendi'nin ölümü

Ağustos 1801


Mısır'ın tahliyesine dair mütareke

1802


Fransız ve İngiliz gemilerinin kendi bayrakları altında Karadeniz'e çıkmalarına müsaade edilmesi

1802


Avrupa ile ticaret yapan Osmanlı gayri müslim tüccarına Avrupa devletleri tüccarı statüsünün tanınmasıyla "Avrupa tüccarı" denilen sınıfın ortaya çıkması

25 Haziran 1802


Paris Antlaşması. Fransa ile barış

1803


"Ayvalık İkonomos Akademisi'nin kurulması; "Kuruçeşme Rum Mektebi (Helleno Philosophical School)"nin kurulması

Şubat 1804


Sırp isyanlarının başlaması

1805


Avrupa tarzında ilk hastane'nin Kasımpaşa'daki Tersane-I Amire'de açılması

1805


Osmanlı Devleti'nin Napolyon'un "İmparator" unvanını tanıması

1805


Tersane Hazinesi'nin kurulması

1805


Beykoz Çuka ve Kağıt Fabrikası'nın faaliyete geçmesi

Temmuz 1805


Mehmed Ali Paşa'nın Mısır'a vali olarak tayini

1806


Nizam-ı Cedid'in başarısızlığı ve gerilemesi. İkinci Edirne Vak'ası

1806


Osmanlı-Rus Savaşı

1806


III. Selim'in Mühendishan-i Berri-i Hümayun kanunnamesi

Ocak 1806


Tersane Tıbbiyesi'nin kurulması

Ekim 1806


Memleketeyn 'in Rusya tarafından işgal edilmesi

1807


Vehhabi isyanının had safhaya varması. Haccın engellenmesi

20 Şubat 1807


İngiltere'nin Rusya'nın yanında Osmanlı savaşına iştiraki ve İngiliz filosunun İstanbul önlerine gelmesi

Mart - Eylül 1807


İngiliz filosunun İskenderiye'ye saldırması ve Mehmed Ali tarafından mağlup edilmesi

25 Mayıs 1807


Nizam-ı Cedid'e karşı ayaklanma

29 Mayıs 1807


III. Selim'in tahttan indirilmesi ve Nizam-ı Cedid'in ilgası

29 Mayıs 1807 - 28 Temmuz 1808


IV. Mustafa devri. Siyasi istikrarsızlıklar ve darbeler

1808


Mustafa Rakım'ın celi sülüs ve tuğra'ya yeni üslubunu getirişi

28 Temmuz 1808


Alemdar Mustafa Paşa'nın müdahalesi, IV. Mustafa'nın tahttan indirilmesi, III. Selim'in katli, II. Mahmud'un tahta çıkması

28 Temmuz 1808 - 16 Kasım 1808


Alemdar'ın kısa süren sadareti

29 Eylül 1808


Sened-i İttifak : Devletin ayanlarla uzlaşması

15-16 Kasım 1808


Yeniçeri Ayaklanması : Alemdarın Sonu

5 Ocak 1809


İngiltere ile süren savaşın sonu : Kal'a-i Sultaniyye Antlaşması

1810


II. Mahmud devrinde beşlik "cihadiyye"lerin basılması

1810


İzmir Jimnasium'unun kurulması; Yesarizade Mustafa İzzet'in ta'lik'e son şeklini verişi

1812


Vehhabi ayaklanmasının Mehmed Ali Paşa tarafından bastırılması

1812


Fransız postalarının ilk kuruluşu

28 Mayıs 1812


Rus Savaşı'nın sonu : Bükreş Antlaşması, Sırbistan'a özerklik verilmesi

1816


Miloş Obronoviç'in "başknez" olarak tanınması ve Sırbistan'ın özerliğinin temini

1817


Hüseyin Rıfkı Tamani'nin ölümü

Şubat - Mart 1821


Eflak ve Mora'da Rum isyanlarının başlaması

1823


Avrupa ile ticaretin Türk gemileriyle yapılmasına teşebbüs edilmesi

1824


Rum ayaklanmasını bastırmak üzere Mısır kuvvetlerinin çağrılması

1824


Fatih Külliyesindeki Darü'ş-Şifa'nın yıkılması; Sultan II. Mahmud'un Talim-i sıbyan adı ile ferman yayınlaması; St. Pierre mektebinin kurulması

1826


İhtisab müessesesinin düzenlenmesi

1826


Şinasi'nin doğumu; Mustafa Rakım'ın İstanbul'da vefatı; Ermeni ustalara Nakkaşlık hakkının verilmesi

14 Haziran 1826


Yeniçeri Ocağı'nın ortadan kaldırılması, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'nin kurulması

7 Ekim 1826


Rusya ile Akkerman Antlaşması'nın akdi

1827


Osmanlılar'ın İngiliz yapısı ilk buharlı gemiye sahip olmaları

1827


Tıphane-i Amire'nin kurulması; İlk "Marş-ı Sultani" bestesi (G. Donizetti, II. Mahmud'a)

1827


Mukataa Hazinesi'nin Hazine-i Amire'den ayrılması

4 Nisan 1827


İngiltere ile Rusya arasında Yunanistan'ın bağımsızlığına dair Petersburg Protokolü

Temmuz 1827


Mısır kuvvetlerinin Rum isyanını bastırmaları, Atina'nın teslimi

20 Kasım 1827


Navarin saldırısı : Osmanlı-Mısır donanmasının yakılması

26 Nisan 1828


Rusya'nın savaş ilan etmesi

1829


Ziya Paşa'nın doğumu; Mahmud Celaleddin'in İstanbul'da vefatı; Şevki Efendi'nin İstanbul'da doğuşu

1829


Deli Teşkilatının kaldırılması

14 Eylül 1829


Edirne Barışı : Yunanistan'ın bağımsızlığı

1830


Mühendishane-i Bahri'nin Heybeliada'daki kışlaya taşınması; İshak Efendi'nin Mühendishane başhocalığına getirilmesi; Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması

1830


Tiftik keçisinin Güney Afrika'da yetiştirilmeye başlanması

1830


Katolik ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması

1830-1831


Nüfus sayımları

5 Temmuz 1830


Fransızlar'ın Cezayir'e saldırmaları ve ele geçirmeleri

1831


İlk saray konservatuarı (Mızıka-i Hümayun ve Saray Harem Orkestrası)

1831


Timarların kaldırılması (müessese sembolik olarak daha uzun süre devam etti)

1831-1834


İshak Efendi'nin dört ciltilik Mecmua-i Ulum-ı Riyaziye adlı eserinin basılması

1 Kasım 1831


İlk gazete Takvim-i Vekayi'nin neşri

1832


Tıphane-i Amire'nin Şehzadebaşı'ndan Cerrahhane'nin bulunduğu binaya nakledilmesi

1832


Memuriyette, ilmiyye ve mülkiyyede rütbelerin yatayına eşitlenip derece ve elkabın (titulature) tesbiti

1832


Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın isyanı

1832


İstanbul-İzmit "posta yolu" nun yapımı

1832


İngiliz postalarının kuruluşu

29 Ocak 1832


Topkapı Sarayı'na bitişik Gülhane bahçesinde mevcut binalarda Cerrahhane-i Amire'nin açılması

12 Aralık 1832


Mısır kuvvetlerinin Konya'da Osmanlı ordusunu yenmeleri

1833


Feshanenin kuruluşu

2 Şubat 1833


Mısır kuvvetlerinin Kütahya'ya kadar ilerlemeleri

5 Nisan 1833


Rus kuvvetlerinin yardım amacı ile Beykoz'a asker çıkartmaları ve Rus filosunun İstanbul'a gelmesi

Mayıs 1833


Mehmed Ali'nin uzlaşmaya zorlanması : Kütahya Sözleşmesi

8 Temmuz 1833


Mehmed Ali Paşaya karşı Osmanlı-Rus ittifakı : Hünkar İskelesi Antlaşması, Boğazlar'ın diğer devletlere kapatılması

18 Eylül 1833


Münchengraetz Antlaşması

1834


Maçka Kışlası'nda, Mekteb-i Harbiye'nin kurulması

1834


Mukataat Hazinesi'nin isminin "Mansure Hazinesi" olarak değiştirilmesi

1835


Hazine-i Amire ile darphanenin birleştirilmesi

1835-1845


İlk halk konserleri [Tanburi Aleksan Efendi (1815-1864) İstanbul Süleymanpaşa Hanı'ndaki kahvede]

1836


Başhoca İshak Efendi'nin ölümü

1836


İslimye Çuka Fabrikası'nın devlet tarafından işletilmeye başlanması

1836


Başhoca İshak Efendi'nin ölümü

1836


İslimye Çuka Fabrikası'nın devlet tarafından işletilmeye başlanması

11 Mart 1836


Umur-ı Hariciye Nezareti'nin kurulması (hatt-ı hümayun tarihi 23 Zilkaade 1251)

26 Kasım 1837


Osmanlı yapımı "Eser-i Hayr" adlı buharlı geminin denize indirilmesi

1838


Mekteb-i Adli'nin açılması; Üsküdar'da Cemaran adlı Ermeni yatılı yüksek okulunun kurulması; Müderrishane-i Bahri'nin Tersane'deki yeni binasına nakledilmesi; Sultan II. Mahmud'un ilk öğretim alanında yeni bir teşebbüse girişmesi; Sami Efendi'nin İstanbul'da doğuşu

1838


Maliye Nezareti'nin kurulması ve Hazine-i Amire'nin darphaneden ayrılıp Mansure Hazinesi'yle birleştirilmesi

1838


Defterdarlığın Maliye Nazırlığı'na çevrilmesi

24 Mart 1838


Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyyenin kurulması

16 Ağustos 1838


İngiliz tüccarına geniş imkanlar tanıyan Balta Limanı Ticaret Muahedesi'nin imzalanması. Bu muahede ile gümrük resmi oranının ihracatta %12, ithalatta %5 olarak tesbiti

1839


"Kaime-i mutebere-i nakdiyye"nin çıkarılması

1839


Ali Süavi'nin doğumu; Mekatib-i Rüşdiye Nezareti'nin kurulması; Mekteb-i Tıbbiye'nin Galatasaray'daki yeni binasına taşınması ve mektebin adının Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane olarak değiştirilmesi; Mekteb-i Ulum-ı Edebiye'nin açılması; Notre Dame de Sion Kız Lisesi'nin kurulması

1839-1844


Dr. Bernard'ın Mekteb-i Tıbbiye nazırlığı dönemi

1839-1845


Mekteb-i Fenn-i Nücum'un faaliyet dönemi

24 Haziran 1839


Mehmed Ali ile savaşın tekrar başlaması, Osmanlı kuvvetlerinin Nizip mağlubiyeti

1 Temmuz 1839


II. Mahmud'un vefatı üzerine Abdülmecid'in tahta çıkması, Osmanlı donanmasının Mehmed Ali'ye teslimi

3 Kasım 1839


Tanzimat Fermanı'nın ilanı

3 Mayıs 1840


Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun Fransa'dan mülhem bir biçimde düzenlenmesi ve kabulü (14 Temmuz 1851'de bu kanun, kanun-u cedid olarak tadilatla yeniden yürülüğe girer)

1840


Gayri müslim tebaadan Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması

1840


Tanzimat'ın tatbik edildiği yerlerde temettü vergisi konulma kararı

1840


Bütün hazinelerin Maliye Hazinesi'ne katılması

1840


Posta Nezareti'nin kurulması

21 Aralık 1840


Namık Kemal'in doğumu

1841


Lübnan olayları

1841-1906


Ahmed Ali Paşa'nın doğumu. (ressam)

24 Mayıs 1841


İngiltere'nin yardımıyla Mısır meslesinin halli, Mısır'ın veraset usulü ile Mehmed Ali Paşa'ya bırakılması

13 Temmuz 1841


Londra Boğazlar Mukavelenamesi

1842


Askeri Baytar Mektebi'nin açılması

1842-1910


Osman Hamdi (ressam, eğitimci, müzeci, arkeolog)

1843


Hereke Fabrikası'nın kurulması

1843


Zeytinburnu Demir Fabrikası inşaatına başlanması

1843


Muhdes kara gümrüklerinin kaldırılması

1843


Feshane'ye çuka dokuma tezgahlarının ilavesi

1 Şubat 1844


Tashih-i sikke

1844


Feshane'de buhar makinelerinin kullanılmaya başlanması

1845


İzmir'de su kuvvetiyle çalışan kağıt fabrikasının kurulması

1845


Bahriye Mektebi'nin Heybeliada'daki binasına taşınması; Kadı yetiştirmek için Süleymaniye'de "Muallimhane-i Nüvvab" medresesinin kurulması; Rüşdiyelerin Darü'l-fünun'a öğrenci yetiştiren orta dereceli mektepler olarak kabul edilmesi

Ocak 1845


Sultan Abdülmecid'in Meclis-i Vala'yı ziyareti

13 Mart 1845


Meclis-i Muvakkat'ın (Geçici Maarif Meclisi) çalışmalarına başlaması

10 Nisan 1845


Polis (zabıta) teşkilatının kuruluşu (12 Rebiülevvel 1261 tarihli nizamname)

1846


Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulması; Mekatib-i Umumiye Nezareti'nin kurulması; Başhoca Seyyid Ali Paşa'nın ölümü

1846


Rus Ticaret Muahedesi

16 Şubat 1846


Zabtiye müşiriyetinin kurulması


Darü'l-Fünun kurmada ilk teşebbüs

1847


Timarlı Sipahi Teşkilatı'nın ilgası

1847


Telgrafın Beylerbeyi Sarayı'nda denenmesi

1847


Dersaadet Bankası'nın kuruluşu

1847


İstanbul'da ilk piyano resitali (Liszt Abdülmecid'e Donizetti'nin Mecidiye Marşı'nı çalıyor); Yeşilköy'de bulunan Ayamama Çiftliğinin ziraat talimhanesi şekline getirilerek ilk pamuk ziaati uygulama eğitiminin burada verilmeye başlanması

1 Mart 1847


Recaizade Ekrem'in doğumu

1848


Avrupa'da liberal ihtilaller : Polonya ve Macaristan'da milliyetçi ayaklanmalar

1848


Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması

1848


İstanbul'da ilk Sanayi Mektebi'nin kurulmasına teşebbüs edilmesi

16 Mart 1848


İstanbul'da Darü'l-Muallimin açılması

18 Kasım 1848


Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi

1849


Veteriner öğretim faaliyetlerine başlanması; Yesarizade Mustafa İzzet'in İstanbul'da vefatı

1850


1847'den geçerli sayılmak üzere gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında ithalatta %20, ihracatta %16 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı

1850


Ticaret Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü

1850


İlk faizsiz kaimenin çıkarılması

1850


Muallim Naci'nin doğumu

12 Mart 1850


Darü'l-Maarif'in öğrenime başlaması

1851


Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü

1851


Londra Sergisi

1851


Akademik karakterde ilk ilmi dernek olan Encümen-i Daniş'in açılması

18 Temmuz 1851


Encümen-i Daniş'in kurulması

1852


Abdülhak Hamid'in doğumu; İstanbul Şark Cemiyetinin (Societe Orientale de Constantinople) kurulması

1853


"Mukaddes yerler" meselesi, Rusya'nın tazyikleri ve Kırım Savaşı'nın patlaması

1853


İstanbul'da I. Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı'nın inşa ettirilmesi

1854


İlk dış istikraz : Borçlanma devrinin ve alışkanlığının başlaması

1854


Meclis-i Vala'nın "Meclis-i Ali-yi Tanzimat" ve "Meclis-i Ahkam-ı Adliye'ye" ayrılması

1854


İhtisab teşkilatının lağvı

12 Mart 1854


Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa ile ittifak

1855


Piyanonun yüksek sosyeteye geçişi [Leyla (Saz) Hanım'ın babası Hekimbaşı İsmail Paşa'nın köşküne İtalya'dan getirtilen]

1855


Gayri müslimlerden alınan "cizye"nin kaldırılması

1855


Paris Sergisi

16 Ağustos 1855


İstanbul'da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı)

9 Eylül 1855


Osmanlı İmparatorluğu'nda telgrafın hizmete girmesi

14 Kasım 1855


Et ve Ekmek dışında hemen bütün maddelerden narhın kaldırılması

1856


Rusya'nın Asya'da Türk illeri istikametinde fetihlere başlamasının şartlarının oluşması

1856


Bank-ı Osmani'nin kurulması

1856


Arap alfabesinin Mors alfabesine uyarlanmasıyla telgrafların Türkçe olarak çekilmeye başlanması

1856


Islahat Fermanı

1856-1860


Köstence-Çernevo'da demiryolu hattının yapımı

1856-1866


İzmir-Aydın demiryolu hattının yapımı

15 Şubat 1856


İstanbul Tıp Cemiyeti'nin (Societe Medicale de Constantinople) kurulması

18 Şubat 1856


Islahat Fermanı'nın ilanı

30 Mart 1856


Paris Barış Antlaşması

30 Mart 1856


Rusya'nın bozguna uğraması

30 Mart 1856


Karadeniz'in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi

22 Mayıs 1856


İstanbul Tıp Cemiyeti'ne Şahane ünvanının verilmesi ve cemiyetin adının, Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane olarak değişmesi

1857


Orman Mektebi açılması hususunda ilk teşebbüs

1857


Cidde olayları ve İngiliz kuvvetlerinin, müslim-gayri müslim çatışmalarına müdahalesi

1857


Gümrük resminin, eşyanın vardığı değil çıktığı yerde alınması usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi'nin yayımlanması

1857-1862


Beyrut - Şam şosesinin yapımı

17 Mart 1857


Maarif-i Umumiyye Nezareti'nin kurulması

6 Kasım 1857


Paris'te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması

1858


Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü

1858


Kız rüşdiye mekteplerinin açılması

1858


Kaimelerin iptali için dış istikraz yapılması

1858-1859


Emlak, arazi ve temettü vergilerinin ayrılması

6 Haziran 1858


Arazi Kanunnamesi'nin kabulü

8 Haziran 1858


Beyoğlu ve Galata'da kurulacak Altıncı Daire-i Belediyye'nin nizamname-yi umumisi (ilk örnek belediye)

1859


Kaimelerin piyasadan toplanabilmesi için "iane-i umumiyye" toplanması

1859


Fransızca'dan yapılan ilk şiir tercümesi risalesi, Şinasi'nin Tercüme-i Manzume'sinin neşri

12 Şubat 1859


Mekteb-i Mülkiyye'nin kuruluşu

1860


Ticaret mahkemelerinin kuruluşu

1860


İlk basılı yerli tiyatro, Şinasi'nin Şair Evlenmesi'nin tefrika edilmesi

1860-1861


Lübnan ve Suriye Olayları

1860-1861


Lübnan'ın imtiyazlı bir eyalet haline getirilmesi

22 Ekim 1860


Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayına başlaması

1861


Abdülmecid'in vefatı ve Abdülaziz'in tahta çıkması

1861


Cemiyet-i İlmiyye-i Osmaniye'nin kuruluşu

1861


Usul-i Muhakemat-ı Ticaret Nizamnamesi'nin kabulü

1861-1866


Rusçuk - Varna demiryolu hattının yapımı

9 Haziran 1861


Cebel-i Lübnan mutasarrıflığı'nın hususi statüsünün tesbiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi

9 Haziran 1861


David Paşa'nın Lübnan'a vali olarak atanması

29 Nisan 1861


Fransız ve İngilizler'le Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8'e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması

1862


Tuna vilayetinin kuruluşu ve Mithad Paşa'nın vali olarak tayini

1862


Gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resmi alınmaya başlanması

1862


Kaimelerin piyasadan tamamıyla toplanması

1862


Altının değerinin 100 kuruş olarak tesbiti

1862


Roman türünde Batıdan yapılan ilk tercüme, Fenelon'dan Tercüme-I Telemak'ın Yusuf Kamil Paşa tarafından yayınlanması; Cemiyet-I Tıbbiye-i Osmaniye'nin kurulması

1862


Mahrec-i Aklam'ın kurulması

20 Temmuz 1862


Mekteb-i Maarif-i Adliye'nin, "Mekteb-i Aklam" adı altında yeni bir şekle sokulması

8 Ekim 1862


Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun teşkil edilmesi

1863


Abdülaziz'in Mısır'a seyahati

1863


Mithad Paşa tarafından Niş'te ilk Islahhane'nin (sonraki yıllarda Sanayi Mektebi) kuruluşu

1863


İstanbul Eczacılık Cemiyeti'nin (Societe de Constantinople) kurulması; Protestan Robert Koleji'nin açılması

1863


Menafi Sandığı'nın kurulması

1863


Mektuplara pul yapıştırılmaya başlanması

1863


Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi'nin kabulü

13 Ocak 1863


Darü'l-Fünun'da, halka açık serbest konferans şeklinde derslere başlanması

18 Şubat 1863


Sultanahmet Sergisi'nin (Sergi-i Umumi) açılışı

1864


Mekatib-i Sıbyan-ı Müslime Komisyonu'nun kurulması; Mekteb-i Harbiye dahilinde Erkan-ı Harp sınıfının açılması; Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye'nin (Darü'ş-Şafaka) kurulması; Saint Joseph okulunun kurulması; İlk basılmış nazariyat kitabı (Haşim Bey'in Mecmu'atü'l-Makamat'ı)

1864


İyonya adalarının (Yedi Ada Cumhuriyeti'ni oluşturan adalar) İngiltere tarafından Yunanistan'a verilmesi

1864


Karadan Hindistan'ı Avrupa'ya bağlayan telgraf hattının tamamlanması

1864


Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun kuruluşu

1864


Nizamiye mahkemelerinin kuruluşu

1864-1876


Paris'e talebe gönderilmesi

8 Ekim 1864


Vilayet Nizamnamesi'nin kabulü

1865


Müstakil Romen kilisesinin kurulması

1865


İstanbul Birinci Şehir Postası'nın kuruluşu

1865


Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Maliye Nezareti'ne tahsis edilmesi; Mekteb-i Tıbbiye'nin nazırlığına Cemaleddin Efendi'nin getirilmesi

Eylül 1865


Mekteb-i Osmani'nin lağvedilmesi

1866


Girit isyanları , Yunanistan ile birleşme faaliyetleri

1866


Tezkire türünün son örneği olan Hatimetü'l-Eş'ar'ı yazan Fatih'in ölümü; Halid Ziya'nın doğumu

1866


Mısır veraset usulünün değiştirilmesi

1866


Ahmed Süreyya Emin Bey'in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlılar'ın topçulukta hamle yapması

1866


Simkeşler Şirketi'nin kuruluşu

1866


Dahilde sarfedilecek malların rayiç fiyatından %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı

1866-1867


Avusturya'nın Prusya karşısında mağlup olması ve Macaristan ile eşit bir birlik kurması : Avusturya-Macaristan İmparatorluğu

1867


Sırbistan'daki son Osmanlı askeri temsiliyetinin ortadan kaldırılması, Sırp kalelerinin tahliyesi

1867


Rüşdiyelere gayri müslim talebe alınmaya başlanması; Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin kurulması

1867


Mısır Valisi İsmail Paşa'nın "hıdiv" olması

1867


Genç Osmanlılar'ın Avrupa'ya kaçmaya başlamaları

1867


Yabancılara mülk edinme hakkının verilmesi

1867


Bahriye Nezareti'nin Kuruluşu

1867


Saraçlar Şirketi'nin kuruluşu

1867


Menafi Sandığı'nın bütün vilayet ve sancak merkezlerine yayılması

1867-1876


İzmir Rıhtımı'nın inşası

22 Şubat 1867


Eğitim sahasında Fransız notasının verilmesi

8 Haziran 1867


Mısır'a hıdivlik statüsünün verilmesi

21 Haziran 1867


Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahati

1868


Ali Paşa'nın Girit isyanlarını teskin etmesi ve Girit'e özerk bir statü verilmesi

1868


Galatasaray Sultanisi'nin açılması

1868


İstanbul Emniyet Sandığı'nın kurulması

1868


Demirciler ve Dökümcüler şirketlerinin kuruluşu

1868


Yunan postasının kapatılması

1868


Feshane'nin modern bir dokuma fabrikası haline getirilmesi

1868


Darü'l-Muallimin-i Sıbyan'nın açılması; Mekteb-i Hiref ve Sanayi'nin kurulması; Sanayi Mektebi'nin kurulması

1 Mart 1868


Adliye Nezareti'nin kurulması

1 Nisan 1868


Şura-yı Devlet'in teşekkülü ve Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'nin ayrı bir temyiz organı olarak ayrılması

1 Eylül 1868


Mekteb-i Sultani'nin açılması

1869


Süveyş Kanalı'nın açılması

1869


Osmanlı Ordusu'nun Nizamiye, Redif ve Mustahfız diye üç bölüme ayrılması

1869


Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin ilk kitabının kabulü

1869


Mekteb-i Harbiye dahilinde bir Baytar sınıfının açılması

8 Nisan 1869


İkinci Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kurulması

26 Ağustos 1869


Turuk Nizamnamesi'nin kabulü

2 Eylül 1869


Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile ilk ve orta tedrisatın düzenlenmesi

Ekim 1869


Darü'l-Fünun-ı Osmani'de talebe kaydına başlanması

1870


Müstakil Bulgar kilisesinin kurulması ve Bulgarlar'ın Rum Patrikhanesi'nin nüfuzundan çıkmaları

1870


Fransa'nın, Almanya ve Prusya Savaşı'nda ağır mağlubiyet alması

1870


Cenab Şehabeddin'in doğumu; Batılı tarzda ilk roman hikaye türünde, Ahmed Midhat'ın Su-i Zan-Esaret adlı kitabının neşri; Mühendishane'nin Maçka Harbiye Mektebi içerisinde topçu ve istihkam sınıflarında eğitim faaliyetlerine devam etmesi; Sıbyan mekteblerinin ıslahı ve iptidai adı altında yeni mekteplerin açılması; Darü'l-Fünun'ı Osmani'yi teşkil eden şubeler arasında "İlm-i hukuk" şubesinin de yer alması; Tıp eğitiminin Türkçe yapılmaya başlanması

1870


Karadeniz'in tekrar silahlandırılması ve Rusya'nın Paris Antlaşması'nın hükümlerini tanımaması

1870


Darülfünunun açılması teşebbüsü

1870-1927


Kemaledin Bey (mimar)

20 Şubat 1870


Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin büyük bir merasimle açılması

26 Nisan 1870


Darü'l-Muallimat'ın açılması

2 Temmuz 1870


Kavanin ve Nizamat Dershanesi'nin açılması

Ekim 1870


Darü'l-Fünun müdürü Tahsin Efendi'nin umuma açık konferanslar (ders-I'am) tertip etmesi

1871


Sadrazam Ali Paşa'nın vefatı

1871


Saint-Esprit okulunun kurulması

1871


Abdülaziz'in şahsi idaresinin artması, Mahmud Nedim Paşa sadareti

1871


Dersaadet Tahvilat Borsası Nizamnamesi'nin yayımlanması

1871


Posta ve Telgraf nezaretlerinin birleştirilmesi ve İkinci Posta Nizamnamesi'nin neşri

22 Ocak 1871


İdare-yi Umumiyye-i Vilayat Nizamnamesi

13 Eylül 1871


Şinasi'nin ölümü

1872


Emniyet Sandığı'nın şubelerinin açılması

1872


Darü'l-Maarif idadisinin kurulması; Maadin Mektebinin kurulması

1873


Meclis-i Tetkikat-ı Şer'iyye'nin kuruluşu

1873


Mehmed Akif'in doğumu; Türkçe ilk modern tıp lugatı olan Lügat-ı Tıbbiye'nin neşredilmesi; Sava Paşa'nın yeni bir Darü'l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kapanması

Haziran 1873


Mekteb-i Sultani'nin, Gülhane Bahçesi'ndeki Saray'a bitişik binalara nakledilmesi

1874


Rusya'nın kışkırtmaları ve Panislavist faaliyetlerin artması

1874


Hukuk Mektebi, Mülkiye Mühendis Mektebi ve Edebiyat Mektebi'nden oluşan Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin açılması; İstanbul Darü'l-Muallimi'nin açılması; İlk basılmış nota (Notacı Emin Efendi, 1845-1907)

1874


Kara gümrüklerinin lağvı

1874


Islah-ı Sanayi Komisyonu faaliyetinin durdurulması

1874-1875


Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin eğitime başlaması; Osmanlı İmparatorluğu'nda sivil mühendislik eğitiminin başlaması

1875


Bosna-Hersek isyanları

1875


Askeri rüşdiye mekteplerinin açılması; Mora Yenişehir İdadisi'nin açılması

1876


Bulgar isyanları

1876


Karadağ'ın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı

1876


Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, V. Murad'ın tahta çıkması, hal'i ve Abdülhamid'in cülusu

1876


Meşrutiyet'in ilanı

1876


İstanbul'da Balkan krizini görüşmek üzere internasyonal bir konferansın toplanması : Tersane Konferansı

1876


İstikrazların mürettebat ödemelerinin durdurulması

1876


Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin son kitabının kabulü

1876


Edebi roman hüviyetinde ilk eser olan, Namık Kemal'in İntibahı'nın neşri; İzmir ve Manastır'da yaıtılı idadiler açılması

23 Mart 1876


Ziya Gökalp'in doğumu

23 Aralık 1876


I. Meşrutiyet'in (Kanun-ı Esasi) ilanı

1877


Rusya'nın tecavüzü ve Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması: Balkanlar'ın ve Doğu Anadolu'nun Rus işgaline uğraması

1877


Mahrec-i Aklam'ın Mekteb-i Mülkiye'nin idadi sınıflarıyla birleştirilmek suretiyle kaldırılması; Mekteb-i Tıbbiye'nin tekrar Gülhane'ye nakledilmesi; Fenn-i Resim ve Mimari Mektebi'nin kurulması

1877-1878


Darü'l-Fünun ve Mekteb-i Sultani'nin bir yıl eğitime ara vermesi

19 Mart 1877


İlk Meclis-i Meb'usan'ın içtimaı (o yılın 28 Haziran'ına kadar çalışır)

25 Eylül 1877


Dersaadet Belediye Kanunu (Meclis-i Mebusan'da müzakere edilerek kabul edilir)

5 Ekim 1877


Vilayet Belediye Kanunu'nun kabulü

13 Aralık 1877


Meclis-i Meb'usan'ın süresiz tatili

1878


Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları imzalanması

1878


Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın müstakil birer devlet olmaları

1878


Bulgaristan Prensliği'nin ortaya çıkması

1878


Ermeni meselesinin zuhuru

1878


Ali Suavi'nin öldürülmesi

1878


Kıbrıs'ın İngiltere tarafından ele geçirilmesi

1878


Bosna ve Hersek'in Avusturya-Macaristan'ın işgal ve idaresine terki

1878


Makedonya meselesinin ortaya çıkması

13 Şubat 1878


Meclisin kapatılması

Ekim 1878


Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin tekrar eğitime başlaması

1879


II. Abdülhamid devrinde basılan kaimelerin toplatılıp imha edilmesi

1879


Mehakim-ı Nizamiye Teşkilatı Kanunu'nun kabulü

1879


Mekatib-i Sıbyaniye Dairesi'nin kurulması; Maarif merkez teşkilatının yeniden düzenlenmesi

1879


Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiyye Kanunu'nun kabulü

1880


Vergi reformu

1880


Yafa-Kudüs demiryolu hattının tamamlanması

1880


İlk köy romanı, Ahmed Midhat'ın Bahtiyarlık'ının neşri; Darü'l-Fünun-ı Sultani Turuk u Maabir Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi

1880


Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiyye Kanunu'nun kabulü

13 Mart 1880


İstanbul'da bir kız idadisinin açılması

17 Mayıs 1880


Ziya Paşa'nın ölümü

Ekim 1880


Darü'l-Fünun-ı Sultani Hukuk Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi

20 Aralık 1880


Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin ilk mezunlarını vermesi; Journal de la Societe de Pharmacie de Contantinople'un yayınlanması; Cemiyet-I İlmiye'nin kurulması

1881


Mustafa Kemal'in Doğumu

1881


Mısır'ın İngilizler tarafından işgali

1881


Düyun-ı Umumiyye idaresinin kurulması

1881


Mühendishane'de mümtaz sınıf adı altında yeni bir sınıf teşkil edilmesi; Darü'l-Fünun-ı Sultanı Turuk u Maabir Mektebi'nin faaliyetlerinin son bulması; Orman ve Maadin Mektepleri'nin birleştirilmesi

1882


Tunus'un Fransızlar tarafından işgali

1882


Muharrem Kararnamesi'nin neşri

2 Ocak 1882


Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurulması ve Osman Hamdi Bey'in müdür olması

1883


Osmanlı ordusunun Prusya askeri heyeti tarafından ıslahına başlanması

20 Haziran 1884


Mülkiye Mühendis Mektebi kurulması

1 Kasım 1884


Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Mühendishane-I Berri-I Hümayun'un bir odasında eğitimine başlaması

2 Aralık 1884


Yahya Kemal'in doğumu

1885


Doğu Rumeli'nin Bulgaristan tarafından ilhakı

1885


Abdülhak Hamid'in Makber'inin neşri

18 Eylül 1885


Doğu Rumeli eyaleti valiliğinin Bulgaristan prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün zayıflaması

1886


Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması

1886


Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması

1886


Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması

1886


Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması

1886-1887


Darü'l-muallimin'in yatılı hale getirilmesi

1887


Yedikule Havagazı Fabrikası'nın kurulması

1887


Ahmed Haşim'in doğumu; Şevki Efendi'nin İstanbul'da vefatı

5 Şubat 1887


Beşir Fuad'ın intiharı

1888


Haydarpaşa-İzmir-Ankara demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi

1888


Beyrut'ta Saint Joseph Katolik Tıp Mektebi'nin açılması; Baytar sınıfının tekrar Harbiye Mektebi bünyesine alınması

2 Aralık 1888


Namık Kemal'in ölümü

1889


İttihad-ı Osmanı Cemiyeti'nin (İttihat ve Terakki) kurulması

1889


İdadi öğrenimine dayanan dört yıllık bir Mülkiye Baytar Mektebi'nin kurulması

27 Mart 1889


Yakup Kadri'nin doğumu

1890


Bulgar Makedonya ve Anadolu'da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini arttırmaları

1891


Mülkiye Baytar Mektebi'nin Halkalı Ziraat Mektebi'ne yatılı olarak nakledilmesi

1891


Yol inşaatında bedenen çalışma mecburiyetinin paraya çevrilmesi

1891


Kadıköy - Kurbağalıdere Havagazı Fabrikası'nın kurulması

1891


Hereke Fabrikası'nın halı kısmının açılması

3 Kasım 1891


Darü'l-Muallim'in aliye şubesi açılması

1892


Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattının işletmeye açılması

1892


Orman ve Maden Mektebi'nin kapatılması; II. Abdülhamid tarafından Yıldız'da porselen atölyelerinin kurulması

1893-1896


İstanbul-Selanik demiryolu hattının yapımı

1894


Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'nin ilk veteriner mezunlarını vermesi; İmmaculée Conseption veya St Marie okulunun kurulması; İlk basılmış musiki lugatı (Hoca Kazım Bey'in Musiki Istılahatı)

1894


Sasun'da Ermeni olayları

1894


Selanik-Manastır demiryolu hattının tamamlanması

1895


İstanbul'da Ermeni olayları, yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri

1895


Galata Rıhtımı inşaatının tamamlanması

1895


Gayri müslim okullarına Türkçe muallimi tayininin kararlaştırılması

1895


Baruthane-i Amire'de dumansız barut imal edilmesi

14 Şubat 1895


Sadrazam Said Paşa'nın beş fakülteden "darü'l-icaze" oluşan bir darü'l-fünun kurma teklifi

1896


Tevfik Fikret'in Servet-i Fünun'un edebi sayfalarının idareciliğini yüklenmesiyle Edebiyat-ı Cedide devrinin başlaması

1896


Ermenilerin Osmanlı Bankası'nın İstanbul şubesine saldırmaları

1896


Girit isyanının alevlenmesi

1896


Eskişehir-Konya demiryolu hattının tamamlanması

1897


Yunan kuvvetlerinin Girit'e çıkması, Yunan çetelerinin Rumeli'deki Osmanlı sınırlarına saldırmaları

17 Nisan 1897


Osmanlı-Yunan Savaşı ve Osmanlı zaferi

1898


Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesi, Yunan prensi Yorgi'nin vali olarak kabul edilmesi

1899


Bağdat demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi

1899


Arifiye-Adapazarı demiryolu hattının açılması

1900


Hicaz demiryolunun inşasına girişilmesi

1900


İstanbul Rıhtımı inşaatının tamamlanması

31 Ağustos 1900


Darü'l-Fünun-ı Şahane'nin kurulması

1901


Servet-i Fünun dergisinin geçici olarak kapatılmasıyla Edebiyat-ı Cedide topluluğunun dağılması; Lügat-ı Tıbbiye'nin ikinci baskısının yapılması; Vidinli Tevfik Paşa'nın ölümü

1901


Makedonya'da çete faaliyetlerinin artması, büyük devletlerin müdahaleleri

1901-1908


Hicaz demiryolu hattının yapımı

1902


Yemen isyanlarının tekrar başlaması

1902


Hereke Fabrikası'na çuka ve şayak tezgahlarının eklenmesi

23 Kasım 1902


Makedonya'da Bulgar İhtilal Cemiyeti'nin faaliyeti

23 Kasım 1902


Cum'a-ı Bala ayaklanması

23 Kasım 1902


Makedonya'ya özel ıslahat planı hazırlanması

8 Aralık 1902


Hüseyin Hilmi Paşa'nın geniş yetkilerle "umumi müfettiş" olarak Makedonya'ya tayini

1903


İdadilerin altı yıla çıkarılması

2-3 Ağustos 1903


İlinden (Aya ilya yortusu günü) isyanı

2-3 Ağustos 1903


Bulgar-Osmanlı Savaşı tehlikesinin doğması

31 Ağustos 1903


Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin kurulması

Eylül 1903


Mürzsteg Programı : Makedonya'ya muhtariyet verilmesi

1904


Haydarpaşa Rıhtımı'nın tamamlanarak işletmeye açılması

1905


Hereke Fabrikası'nda fes imalatına başlanması

21 Temmuz 1905


Ermeniler'in II. Abdülhamid'e bombalı saldırı tertiplemeleri

1906


Akabe olayları ve Akabe krizi

1908


Beykoz Deri Fabrikası'nın Harbiye Nezareti'ne bağlanması

1908


Osmanlı Eczacı İttihat Cemiyeti'nin kurulması; Osmanlı Cemiyet-i İlmiye-i Baytariyesi'nin açılması; Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti'nin kurulması

23 Temmuz 1908


II. Meşrutiyet'in ilanı

5 Ekim 1908


Avusturya- Macaristan'ın Bosna-Hersek'i ilhak ettiğini ilan etmesi.

6 Ekim 1908


Girit Rumları'nın adayı Yunanistan'a bağladıklarını ilan etmeleri

17 Aralık 1908


II. Meşrutiyet dönemi ilk Meclis-i Meb'usanının toplanması

1909


Adana'da Ermeniler'in ayaklanmaları

1909


Gayri müslimlere "bedel" yerine askerlik hizmeti konulması

1909


Fecr-i-Ati edebi topluluğunun kuruluşu; Cemiyetler Kanunu'nun çıkması; Dişhekimliği Okulu'nun açılması; Orman Mekteb-i Alisi adı altında yeni bir okul açılması; Mekteb-i Tıbbiye'nin, Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye ile birleştirilerek Haydarpaşa'
 
Üst